תקנון הסניף

התנהלות אסיפת הסניף:

  1. אסיפת עובדים של הסניף תתקיים כחודש לאחר תחילת שנת הלימודים ופגישה נוספת בחודש פברואר-מרץ. במקום ומועד שייקבעו על ידי ועד העובדים.
  2. חמישה מחברי הסניף רשאים לדרוש בכתב כי תכונס אסיפת עובדים. הדרישה תופנה אל יו”ר ועד העובדים ובה יצוין סדר היום המבוקש. נתקבלה דרישה כאמור, יכנס הוועד אסיפת עובדים תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה.
  3. הוועד יכנס את האסיפות במשלוח דוא”ל, שיישלח עד יומיים לפני האסיפה ובו יצוין סדר היום של האסיפה. אם יש חבר סניף שאיננו מחובר לדואל, תימסר לו הודעה אישית מודפסת באותו היום.
  4. כל חבר בסניף יוכל להגיש הסתייגויות ו/או תוספות לסדר היום של האסיפה וזאת בכתב לפחות עד יום לפני כינוס האסיפה. ההסתייגויות ו/או התוספות על סדר היום, אשר הוגשו על פי סעיף זה, יועמדו להצבעה בתחילת האסיפה ולפני כל פעולה אחרת.
  5. האסיפה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה. הפרוטוקול יופץ לכלל חברי הסניף במייל.
  6. האסיפה לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר החברים בסניף. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תוכל האסיפה להתקיים גם במניין נמוך מהאמור לעיל, יהיה מספרם של הנוכחים אשר יהיה. בהתאם לשיקול דעתו של הועד.

7. ההחלטות באסיפה תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.

8. יו”ר הוועד או אחד מחברי הוועד יפתח כל אסיפה וינהל אותה, אלא אם נבחר על ידי האסיפה יו”ר אחר לאותה אסיפה.

9. גם אנשי צוות המורים שאינם חברי הסניף מוזמנים לאסיפות הסניף.

התנהלות ועד הסניף (שם זמני):

10. מטרות הועד: לדאוג ולנהל את התארגנות מורי ועובדי ביה”ס הדמוקרטי הוד השרון למען שכר, תנאי העסקה ויחס הוגן וצודק לחבריו.

11. תפקידי הועד: לפעול ולעבוד לקראת הסכם קיבוצי מיטיב ושיוויוני כולל מו”מ עם עמותת והנהלת בי”ס. ולכשיושג לדאוג לעדכן אותו בהתאם לצורך ולוודא שממומש. בנוסף כל חבר סניף יוכל לפנות לועד על מנת לקבל תמיכה וליווי בטיפול בבעיות אישיות הקשורות ליחסי עובד מעביד.

12. הועד יורכב מ3-5 חברי סניף נבחרים. בנוסף הועד יוכל לגייס חברי סניף נוספים לועדות פעולה מצומצמות.

13. מתוך חברי הועד יבחר נציג שייצג את הסניף באסיפה הכללית של כח לעובדים.

14. בועד יהיו נציגים משני המינים.

15. הועד ייפגש לפחות אחת לחודש.

16. בחירת הנהגת סניף תתקיים אחת לשנה.

17. בסמכות הועד לקבל החלטות בכל מה שנוגע לפעילות הסניף. החלטות משמעותיות כגון: אישור הסכם קיבוצי, הכרזה על סכסוך עבודה, נקיטה בצעדים ארגוניים וכו’ יועלו ע”י הועד להחלטה באסיפה של כלל חברי הסניף. מי מחברי הסניף שירצה להעלות החלטה מסוימת לאסיפה יוכל לעשות זאת ע”פ סעיף 2.

18. הועד ינהל פרוטוקול של ישיבותיו. הועד יפיץ את פרוטוקול ו/או מסמכים נוספים לחברי הסניף. לשיקול דעת הועד להוציא מהפרוטוקול המפורסם נושאים רגישים שפרסומם עלול לפגוע במטרת ההתארגנות.

19.  הועד ידאג לתקשורת שוטפת עם חברי הסניף דרך דוא”ל, בקבוצת שיתוף באינטרנט וכמו כן בתקשורת אישית במטרה לשמור על שקיפות של פעולות הועד. בנוסף ישמש פורום אינטרנטי את חברי הסניף לדיאלוג פתוח בנושאים כלליים של הסניף.

20.  ישיבות הועד יפורסמו וכל חברי הסניף מוזמנים להגיע לישיבות הועד כצופים.

1. ההחלטות באסיפה תתקבלנה ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.

2. יו”ר הוועד או אחד מחברי הוועד יפתח כל אסיפה וינהל אותה, אלא אם נבחר על ידי האסיפה יו”ר אחר לאותה אסיפה.

3. גם אנשי צוות המורים שאינם חברי הסניף מוזמנים לאסיפות הסניף.