Archive for January, 2014

שמחים לבשר: חתמנו על הסכם קיבוצי ב 4.1.14

Thursday, January 16th, 2014

מעמד החתימה מסכם שנתיים של משא ומתן והסכם קיבוצי ראשון בבתי הספר הדמוקרטים.

חתמו, בשם הארגון, עירית בן פורת ועמליה שרייר- המלווה הארגונית והמלווה המשפטית.

חתם, בשם העובדות והעובדים – נחשון הררי, שהיה בנציגות מראשיתה וחבר בצוות המו”מ.