Archive for April, 2013

לצוות בנוגע לבירור סוגיית גמול טיולים

Monday, April 22nd, 2013

סניף יקר,
כמו שקראתם במכתבנו האחרון, אנו מבררים את נושא גמול הטיולים אל מול המעסיקים שלנו- ועד עמותת בי”ס.
אנו מבהירים שבירור זה נעשה במקביל ליציאת הטיולים הבאים עלינו לטובה.
אנו מודעים לתסכול של עבודה בטיולים כאשר יש מחלוקת בנוגע להקף התגמול עליה.
כמו במקרים קודמים, נמשיך לפעול בכל הדרכים ההגונות והיעילות עד למיצוי סוגיה זו.
בברכת טיולים מוצלחים ומהנים!

טרם תוקנה ההרעה החד צדדית בגמול טיולים

Saturday, April 20th, 2013

לנציגת העמותה 20.4.13

אגרת לצוות אפריל 2013

Monday, April 8th, 2013

אגרת לצוות אפריל 2013