Archive for January, 2013

27.1.13 התקיימה פגישת מו”מ נוספת

Monday, January 28th, 2013

20.1.13 התקיימה פגישת מו”מ נוספת

Monday, January 21st, 2013

עדכון 6.1.13

Monday, January 7th, 2013

מורים והורים שלום,

היום התקיימה פגישת משא ומתן נוספת.

בפגישה חודדו הפערים בין שני הצדדים. נקודות המחלוקת נידונו ברצינות על ידי נציגי הצוות ונציגי העמותה.

מאחר והתרשמנו שנציגי העמותה לוקחים את עמדתנו ברצינות הראויה, הודענו כי במקביל לפגישות אלו לא יתקיימו שיבושים בבית הספר.

אמנם קיים פער בין הצדדים אך להבנתנו הוא ניתן לגישור.

בברכה,

ועד העובדים בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

עדכון 2.1.13

Thursday, January 3rd, 2013

מורות, מורים והורים שלום,

בתאריך 02 לינואר 2013, התקיימה פגישת משא ומתן בין נציגי העמותה לנציגות העובדים.

בפגישה התקיים משא ומתן ענייני ורציני.

השיחה נסובה בעיקר על מבנה תקציב שהוצע על ידי צוות המשא ומתן של העובדים והמנהלת.

לאור התקדמות זו , משהה נציגות העובדים את שיבושי העבודה.

בברכה,

ועד העובדים בבית הספר הדמוקרטי הוד השרון

כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי

הנחיות להתנהלות מול תלמידי בית הספר במהלך סכסוך העבודה

Tuesday, January 1st, 2013

במהלך העיצומים ביום רביעי 2.1.13, התקיים שוב דיון פדגוגי של אנשי צוות מכל החטיבות במהלכו דוייקו המסרים.

מסרים שגובשו ע”י אנשי צוות מכל החטיבות שדנו בהשלכות החינוכיות של השביתה ב23.12.12 (יום השביתה):

מה אומרים מחר לילדים?

דגשים כללים לכל החטיבות כללי:
1. אתמול היתה שביתה של הצוות – המורים והמורות של בית הספר – בעקבות סכסוך העבודה בין צוות בית הספר וועד העמותה.
2. לברר עם התלמידים מה הם כבר יודעים בנושא.
3. מסרים שחשוב להעביר במפגש:
א. השביתה היא כלי דמוקרטי חוקי – הצוות עשה מאמצים רבים כדי להימנע מלשבות.
ב. המטרה של הצוות היא להשיג שכר שוויוני ותנאי עבודה שווים לכל המורים והמורות.
4. מושגים: מהי שביתה? מהו סכסוך עבודה? מה זה מאבק על זכויות? מה זה התארגנות עובדים?
5. למרות שהמצב הוא של סכסוך עבודה, ההתנהלות של שני הצדדים היתה מכבדת.
6. במידה ומרגישים צורך ניתן לציין שהשביתה אינה “נגד” אף אחד אלא בעד זכויות לצוות.

דגשים מיוחדים לחטיבות:
חטיבה בוגרת:
שאלת פתיחה: מדוע לא התקיימו לימודים אתמול? שיח סביב הנושא ופירוט השתלשלות העניינים.

חטיבות גן ו א-ו:
שאלת פתיחה: מדוע לא התקיימו לימודים אתמול? שיח סביב הנושא ופירוט השתלשלות העניינים.
איפה זה פוגש אותי?

דגשים:
1. להימנע מעימותים בין אישיים עם ילדים של בעלי תפקידים בבית ספר
2. לתת מקום לבטא כעס, פחד וכל רגש אחר שיתעורר
3. לאפשר ביקורת על התנהלות הצוות.
4. לא להיסחף ולתחום את מסגרת הזמן.