Archive for November, 2012

עדכון

Monday, November 5th, 2012

שלום צוות,
היום התקיימה פגישה, ביוזמת ובחסות משרד התמ”ת, בין נציגות הצוות לנציגי העמותה.
במהלך הפגישה חלה התקדמות מסוימת ונקבעו מספר פגישות מו”מ לימים הקרובים.
נציגי הצוות הציעו להיכנס למו”מ אינטנסיבי להשגת הסכם קיבוצי שבמהלכו יושעו העיצומים שתוכננו לימים הקרובים.
בימים הקרובים נעביר מידע מפורט יותר ככל שיהיה בידינו.

שאלות ותשובות – 5/11/2012

Monday, November 5th, 2012

שאלות ותשובות – 5/11/2012

מדוע אין שיחות מומ ?

לצערנו, עד כה, ועד העמותה לא החזיר התייחסות רשמית לקריאה שלנו לחזור למו”מ.

בהתערבות ובתיווך משרד התמ”ת מתקיימת פגישה בין נציגות ההורים לנציגות העמותה, בחסות של נציגת משרד התמ”ת היום.
בארגון הפגישה הבהרנו את רצוננו לשבת במשא ומתן ישיר ו/או משא ומתן בגישור או תיווך. נציגות הסניף מברכת על התערבות חשובה זו ומקווה שיהיה בה לקידום  פתרון שיביא לסיום סכסוך העבודה.

מה קורה עם הצעדים האירגוניים?

ועד העמותה מפזר מסרים מטעים בדבר המועד בו ניתן להתחיל את הצעדים הארגוניים (שיבושי עבודה ושביתה).

החל מהיום, 05 בנובמבר, זכאי הסניף להפעיל צעדים ארגוניים. עמדה זו זכתה לגיבוי חד משמעי על ידי הנציגה של משרד התמ”ת (למול טענות שהעלה עו”ד המייצג את ועד העמותה).

ועד הסניף יפרסם את התוכנית של הצעדים האירגוניים בהתאם להתפתחויות מול העמותה ובניסוח מקפיד על הכללים הנדרשים עפ”י חוק.


עוד המייצג את ועד ההורים? בשיחה ביום חמישי ועד העמותה אמר שאין להם ייצוג…
אין לנו הסבר לטיב הפער בין עובדה זו לבין גרסת נציגי ועד העמותה בשיחות פרטיות ובמהלך שיחת ההסברה עם ההורים.
מאידך, כשם שהסברנו זאת במהלך המשא ומתן, נציגות העובדים רואה בחיוב את המהלך של הוספת ייצוג משפטי לועד העמותה.  בסופו של יום, אנו מבקשים לעגן הסכמות שיהיו ברות קיימא, אנו סמוכים ובטוחים כי נוכחות משפטית לצד ההורים תסייע להם להיות בטוחים בהסכמות שכבר נחתום.
אם יש שיחה היום, מדוע צריך את הצעדים האירגוניים?

השיחה שנקבעה להיום נולדה מהרצון של משרד התמ”ת כי הסכסוך יפתר,  בעקבות איום העובדים בנקיטת צעדים ארגוניים.
נציגות העובדים הגדירה את ההתקדמות הנדרשת בשלב זה על מנת לשמור את הצעדים האירגוניים בהקפאה. אנו מקווים כי ועד העמותה יגלה יותר גמישות ורצינות ויאפשר לכולנו לא להגיע למחוזות קשים.

איומים על מורים?

בימים האחרונים מצטברים מקרים בהם הורים מאיימים על צוות ההוראה. נבקש לתעד ולדווח על מקרים אלו לנציגות העובדים. אנו דוחים התנהגות זו מכל וכל וחושבים שאין היא ראויה לקהילת בית הספר.
בכל מקרה, התנהגות מסוג זה לא תסיט אותנו מהמהלך הקיבוצי.
תמיכה מצד הורים

לצד ההתנכלויות ישנם קולות תמיכה רבים מצד הורים מהקהילה. נציגות העובדים מבקשת להודות להורים אלו.
אנו בטוחים כי תקופה זו, המאופיינת בעימות וחיכוך, תהווה חבלי לידה לימים טובים יותר לקהילה.

מצגת הסברה – 4/11/2012

Sunday, November 4th, 2012
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5vEiZySljKo[/youtube]