Archive for October, 2012

Sunday, October 28th, 2012

IMG_59952012-10-26 13.44.38IMG_58682012-10-26 13.37.43

כרונולוגיה של האירועים שהביאונו עד הלום:

Saturday, October 27th, 2012

לפני כ- 7 שנים נחתם הסכם השכר האחרון בין ועד העמותה לבין הצוות. בהסכם נאמר שזהו שלב ראשון ואחריו יבוא שיפור נוסף.

מאז, כמעט בכל שנה, התקיימו שיחות מו”מ בין הצוות וועד העמותה בעניין שיפור השכר. שיחות שלא נשאו פרי.

במהלך כל השנים נאמר לצוות: לעמותה אין כסף. כשיהיה כסף ישופר השכר.

הובטח לנו מפורשות: כשיתפנה תקציב שכר דירה (העירייה תשלם), הסכום שיתפנה יחולק – מחצית לשיפור השכר, מחצית להורדת שכר לימוד. כל תקציב נוסף שיכנס לעמותה, למשל מחוגים וכד’, יחולק באותו אופן.

לפני שנתיים, בדיוני ועדת אריאל, הוחלט לקצץ שעות.
הובטח לנו מפורשות: קיצוץ בשעות לא יביא לפיטורי אנשי צוות.
התקציב שיתפנה בעקבות הקיצוץ יחולק – מחצית לשיפור שכר הצוות, מחצית להורדת שכר לימוד.

במהלך כל השנים נמשך הדיאלוג, ללא כל שינוי במצב הצוות:
לא היה כל שינוי בשכר הצוות במהלך 7 השנים האחרונות.

לפני כשנה החליט הצוות להתאגד כסניף ב”כח לעובדים”.

בפברואר החל סבב המו”מ הנוכחי בין נציגי הסניף לנציגי העמותה.

באפריל נציגי הצוות ונציגי העמותה הגישו הצעות למתווה שכר ותנאי העסקה. הפערים בין ההצעות היו גדולים.

במאי הגיעו נציגי הצוות והעמותה להסכם הבנות על תשלום שכר עבור כל שעות העבודה של הצוות: כל שעות ישיבת הצוות ו-18 שעות נוספות במחצית.
הסכמה זו הביאה למצב שבו לראשונה העובדים מקבלים שכר מלא עבור עבודתם ולא עובדים בהתנדבות.

באוגוסט הגישה העמותה הצעה חדשה, שלא היתה שונה מהותית מהצעתם באפריל.

בספטמבר הציע הצוות הצעת פשרה להסכם קיבוצי ל-4 שנים, ולחלופין הסכם לשנה אחת והמשך מיידי של המו”מ. בהצעה היתה התקרבות משמעותית להצעת העמותה.
נציגי העמותה דחו את רוב סעיפי הצעות הצוות על הסף, הן בנושא טבלת השכר והן בנושא תנאי ההעסקה.

עמדת הצוות עומדת על העקרון של השוואת השכר והתנאים לאלה של עובדי אופק חדש.

עמדת העמותה היא שיש לשפר את שכר הצוות במסגרת התקציב שהקצתה לכך העמותה.
לא חל כל שינוי בעמדת העמותה מתחילת המו”מ.

באוקטובר: הצוות החליט להכריז סכסוך עבודה.

הודעה על סכסוך עבודה ועל שביתה

Monday, October 22nd, 2012

בהתאם לסעיפים 5 ו- 5א לחוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי”ז-1957, והתקנות לפיו, נמסרת בזה הודעה על סכסוך עבודה ושביתה.

בין: כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

לבין: בית הספר הדמוקרטי הוד השרון

להלן הפרטים בקשר לסכסוך:

1. שם המעביד:
בית הספר הדמוקרטי הוד השרון, ע”ר 58-035455-3
2. מספר העובדים שהסכסוך נוגע להם – 41.
3. שם ארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם:
כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי (ע”ר 580483956).
4. שם נציג המעבידים לעניין הסכסוך:
גב’ סיגל נפתלי, יושבת ראש ועד עמותת בית הספר הדמוקרטי הוד השרון.

5. העניינים שבסכסוך:

א. דחיית המעסיק את הצעות נציגי העובדים להסכם קיבוצי ראוי ומכבד ובכלל זה:
• סירוב מצד המעסיק לדון באופן בו שינוי תקציב ישפיע על היקפי משרה. לרבות דחייה על הסף של הצעות מצד צוות המשא ומתן בנושא.
• סירוב להשוואת שכר ותנאי העסקה לאלו המקובלים במשרד החינוך בהקשר לגמולי תפקיד, גמול חינוך, ימי הערכות בחופשת הקיץ, שעות גיל, הכרה בותק חינוכי קודם, ואופן מניית יחידות העבודה.
• סירוב להצעה בדבר העדפת צוות קיים או ותיק בכל הנוגע להרחבת משרות עד משרה מלאה ולמעבר לקבלת משכורת דרך משרד החינוך.

ב. נציגי המעסיק אינם עומדים בהבטחות ובהתחייבות שניתנו לעובדים ע”י המעסיק והנהלת ביה”ס, ובכלל זה:
• הוספה לתקציב משכורות העובדים לפחות 50% מתוספות שיתקבלו לתקציב העמותה ומתקציב שיתפנה.
• קיצוץ שעות מערכת לא יובילו לפיטורי מורים או הקטנת משרותיהם.
• תשלום על שעת עבודה אחת בשבוע בנוסף לשעות המערכת (על מנת לצמצם את הפערים הקיימים בין שכר עובדי העמותה לשכר העובדים המקבלים משכורת ממשרד החינוך).
• שינוי חישוב יחידות הוראה.

6. מאז פברואר 2012 מתקיים מו”מ לקראת הסכם עבודה קיבוצי בין נציגי העובדים לנציגי הצוות. באפריל 2012 הציגו נציגי המעסיקים הצעה ראשונית לגובה והרכב שכר העובדים. נציגי העובדים הציגו הצעה נגדית. עקב פערים גדולים מדי בין ההצעות, ניסחו העובדים שתי הצעות פשרה הכוללות גם טבלת שכר וגם התייחסות לתנאי עבודה. ביום 1.10.2012 דחו נציגי המעסיקים את עיקרי שתי הצעות הפשרה של העובדים.

העמדה הסופית של המעסיקים לא נותנת מענה למטרות שהוגדרו למו”מ ע”י המעסיקים: “מטרת ההסכם הינה השאיפה להשוות בין תנאי מש’ החינוך לפי אופק חדש לבין תנאיהם של עובדי העמותה, ולהסדיר את תפקידי הצוות ומבנה העבודה.”, ” סך שעות העבודה בבית הספר יחושבו על פי המקובל ברפורמת אופק חדש, כלומר 36שעות מש’ החינוך למשרה מלאה, הכוללות שעות פרונטליות, פרטניות ושהייה”, “העמותה תמשיך להשלים את השכר לעובדי מש’ החינוך שאינם מגיעים לשכר הבסיס של העמותה”.

7. העמדה הסופית של המעסיקים לא עונה על הצרכים הבסיסיים של העובדים להתפרנס בכבוד ולעבוד בתנאי עבודה המתאימים לאופי עבודתם. עמדת המעסיקים מקבעת את הפער השלילי בשכר ובתנאים בין מורי הדמוקרטי הוד השרון לבין מורים במערכת החינוך הממלכתי.

8. אסיפת עובדי בית הספר הדמוקרטי הוד השרון, המאוגדים במסגרת “כוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי”, אישררה את סמכות ועד העובדים הנבחר, בדבר ההכרזה על סכסוך עבודה ושביתה, בתאריך: 17.10.12.

9. השביתה אושרה ע”י ארגון העובדים היציג.