נהלים נדרשים, גובש על ידי ועד העובדים.

נהלים שיש צורך שהמנהלת, ועדת צוות וועד העמותה יסדירו כדי לאפשר את קיום ההסכם:

1. הסדרת האחריות התקציבית והממשקים בין הגופים השונים:

א.         הגדרת גבולות הסמכות של ועדת צוות.

ב.         הגדרת התנאים בהם אפשר לשנות את סל השעות של בית ספר. (מי יכול לבקש? מה הנימוקים שבגינם אפשר לבקש? מי מאשר? ו/או מתקבלת ההחלטה? מי נושא באחריות התקציבית לשינוי?).

ג.          אחריות על ביצוע סעיפי ההסכם הקיבוצי והתנהלות לפי תקנון הוועדה והסכמות אחרות.

(מי מוודא שבפועל כל איש צוות מקבל את הזכויות והתנאים המגיעים לו לפי ההסכם? מי מוודא שההתנהלות מול אנשי הצוות היא לפי המסוכם? מי מוודא שלא מובטח לאנשי צוות הקף משרה שאין אפשרות תקציבית לעמוד בה? איך מוודאים שלא עוברת בפרלמנט או בועד העמותה החלטה שמשנה את תקציב בית ספר (באופן שלא רואה את התמונה הרחבה)?

2. שקיפות.

ד.      פרסום ההליך והקריטריונים להחלטה מי ישויך כמקבל משכורת ממשרד החינוך.

ה.      פרסום ההליך והקריטריונים לחלוקת הגמולים (של העמותה ושל משרד החינוך) בין אנשי הצוות השונים.

ו.       גיבוש נהלי כתיבת פרוטוקולים של שיחות עם אנשי צוות.

ז.       הגדרת התנאים בהם נציג/ת הצוות יוכלו להיות נוכחים בדיוני ועדת צוות. (הבהרה מראש של חובת שמירה על פרטיות, הגדרת מקומו ותפקידו של נציג הצוות בדיונים וכו’).

ח.    גיבוש נהלי ידוע של ועד העובדים לגבי דיוני ועדת צוות (מי אחראי על זה? כיצד יתקיים?).

3. מנגנוני ביקורת.

ט.         החלטה על גורם המטפל בתלונות על מנהלת בית ספר ועל הליך שבו יפעל גורם זה במידת הצורך.

י.          החלטה על גורם המטפל בתלונות על ועדת צוות שבו יפעל גורם זה במידת הצורך.

יא.        הגדרת האופן בו יהיה פיקוח על פעילות ועדת צוות ועל ביצוע הנהלים של הוועדה גם בכל מה שקשור לליווי ומשוב על אנשי צוות.

4. ועדת צוות.

יב. גיבוש ופרסום ההליך בו ועדת צוות מטפלת בתלונות על אנשי צוות (מול מי צריך לברר את הטענות? באילו כלים בודקת הועדה את אמיתות והקף הנושאים המועלים בתלונה? כיצד חברי הועדה מגבשים אפשרויות להתמודדות

יג. גיבוש קריטריונים לקבלת אנשי צוות חדשים. הגדרה מה הם דרישות הסף ומה הם הקריטריונים אותם בוחנים בתהליך הקבלה.

יד. גיבוש הליך משוב אחיד, ברור ומצמיח. (משוב עמיתים, משוב המבוסס על נקודות מבט שונות, משוב דיאלוגי…).

יד.  הגדרת דרכי פעולה ונהלים שיגבירו את אמון אנשי הצוות בוועדה.

טו. הגדרת מנגנון הפסקת עבודה בבית ספר של צוות המקבל משכורת ממשרד החינוך (ברור האפשרות לנוהל זהה לנוהל צוות המקבל משכורת מהעמותה).

ט”ז. הגדרת “הפרת משמעת חמורה” המהווה עילה לפיטורין.

5. עובדים זמניים

י”ז. גיבוש ופרסום תנאי קבלה לעבודה והליך הפסקת עבודה של עובדי ההוראה זמניים כולל מתן היתר לעובדים הזמניים להזמנת נציג ועד לשיחות עם גורמי ההנהלה.

י”ח. גיבוש תנאי העסקה מסודרים, ידועים ואחידים לכלל עובדי ההוראה הזמניים.